De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van een hechte saamhorigheid onder de onderofficieren van de Nederlandse Krijgsmacht in het algemeen en die onder de onderofficieren van het wapen der Artillerie in het bijzonder.
De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg, hetzij zelfstandig, hetzij door aansluiting bij, of samenwerking met, andere verenigingen welke overeenkomstige doelstellingen nastreven door:
A. Het zoveel mogelijk bevorderen van het onderling contact haar leden.
B. Het houden van vergaderingen en bijeenkomsten.
C. Het organiseren van voordrachten, lezingen en excursies.
D. Het uitgeven van een periodiek.
E. Het in en buiten rechte optreden voor de belangen van een of meer haar leden, voor zover dit de doelstelling betreft.
F. Het tegengaan van misbruiken, welke kunnen worden begaan tegen haar doelstelling.
G. Andere haar ten dienste staande wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.